Gïelem gïehtjedidh 8

Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2020
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
224
ISBN: 
9788256024186
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Daate lohkemegærja lea 8. klaasese. Daennie gærjesne learohkh åadtjoeh ovmessie vuekie lohkedh jïh tjaeledh. Lohkemegærjesne leah jïjnjh tjaalegh ovmessie sjangerh mah learohkh åadtjoeh  åahpenadtedh. Jïjnjebh tjaalegh bertemen gaskevearmadahkesne solum.no leah, mah learoehkidie åadtjoeh lohkedh jïh seamma aejkien goltelidh. Barkoegærja learoehkidie jïh bïhkedimmie lohkehtæjjide aaj gååvnesieh.